Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029

Mga Nakapaloob sa Pangunahing Propesiya: Putin – Russia at ang mga Nasyon ng Mundo – Gera – World War III. Ang Hatol ng Diyos sa Mundo ay nalalapit na: Taggutom, Mga Bagong Pandemya, Bakuna, Nuclear War … Ang pagbabalik ng Panginoon at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa mundo ay parating na! Panawagan sa lahat: Maghanda ka na sa pagsalubong sa iyong Diyos!

Buod ng Propesiya: Ito’y isang propesiyang maglalahad ng mga mangyayari sa loob ng 10 taon, mula 2019-2029. Si Putin ay nasa misyong wasakin ang buong mundo. Siya’y pinalaki sa oras na ito upang wasakin ang buong mundo. Tayo’y nasa kalagitnaan ng isang gera, ang nasa unahan nati’y mga gera, WWW III, mga hatol ng Diyos at Kanyang poot sa mundo katulad ng nakasulat sa libro ng Pahayag. Ang paghahatol na paparating sa mundo ay walang kahalintulad sa naranasan na ng mundo noon. Ngunit bakit hahayaan ng isang mapagmahal na Diyos na wasakin ni Putin ang mundo? Ibinigay ng propeta ang kasagutan: dahil ito sa mga dugong dumanak sa mundo; sukdulang kawalan ng hustisya; pagmamalupit at pagpapahirap ng mga taong walang panlaban.

Isang Maikling Biograpiya Tungkol sa Propeta: Ang kanyang pangalan ay Jean Claude Nshimyumukiza. Isang Rwandan sa gulang na 21. Nagsimula siyang makarinig ng boses ng Diyos noong bata pa lamang siya ngunit katulad ni Samuel, hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Sa edad na 14, ang anghel ng Diyos nagpakita sa kanya at binigyan siya ng Bibliya. Mula noon, pinupuntahan na siya ng anghel upang turuang magbasa ng Bibliya at unawain ito. Anuman ang kanyang basahin, tumatatak na ito sa kanyang isipan at hindi niya na ito nalilimutan. Ngayon, si Jean Claude ay binigyan ng Diyos ng grasya upang kabisaduhin ang kalahati ng Bibliya hindi sa pansariling lakas kundi sa kakayahang iniregalo sa kanya ng Diyos. Inilagay din sa kanya ng Diyos ang isang orasan upang kapag siya’y nangangaral, hindi niya na kinakailangan pang magsuot ng orasan; sa halip, sa humigit 12 beses na, kanyang sasabihin ang pagkakasunod-sunod ng propesiya sa oras, minuto at segundo. Halimbawa, habang nagbibigay ng propesiya, sasabihin niyang, “Ngayong 10:14 minutos at 15 segundo, pag-uusapan natin ang ganitong propesiya.” Ang mga taong nasa lugar na iyo’y nagtetestimonyang kapag tumingin sila sa kanilang orasan, tama ang oras na kanyang ibinibigay. Gawain niya nang banggitin ng maraming beses kung anong oras na habang siya’y nangangaral. Walang cellphone ang batang propeta kaya’t mahirap siyang kontakin. Siya’y palaging nag-iikot sa iba’t-ibang lugar sa Rwanda. Mukhang lumalayo talaga siya sa teknolohiya.

Jean Claude Nshimyumukiza. isang 21 taong gulang na Rwandan. Puno ang kanyang entablado.

Propesiyang Ibinigay sa Rwanda ni Jean Claude Nshyimyumukiza

Muyumbo, Rwanda – sa pagsisimula ng May 2022

PANGARAL NA INTRODUKSYON BAGO ANG PROPESIYA: Oras

Ang mga tao’y tumatakbo patungo sa oras, ngunit ang oras ay mas mabilis tumakbo. Ang Diyos ang nagbibigay ng oras. Ngunit kahit na binibigyan ng Diyos ng oras ang mga tao, hindi sila nagbibigay ng atensyon dito, at sinasayang nila ito. “Kaya’t sinasabi ng DIYOS,

Ganito ang sabi ng Panginoon, Sa kalugodlugod na panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita: at aking iningatan ka, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana;

Na nagsasabi sa kanilang nangabibilanggo, Kayo’y magsilabas; sa kanilang nangasa kadiliman, Pakita kayo. Sila’y magsisikain sa mga daan, at ang lahat na luwal na kaitaasan ay magiging kanilang pastulan.

Sila’y hindi mangagugutom, o mangauuhaw man; at hindi man sila mangapapaso ng init, o ng araw man: sapagka’t siyang may awa sa kanila ay papatnubay sa kanila, sa makatuwid baga’y sa tabi ng mga bukal ng tubig ay papatnubayan niya sila.

ISAIAH 49:8-10

Nais ng Diyos na pahalagahan ng tao ang oras na Kanyang ibinibigay sa kanila. Dapat gamitin ng tao ang oras na ito upang kilalanin ang Diyos. Ang Salita a’y nagsasabi sa ating ang Mabuting Balita ng Diyos ay naibabahagi sa napakaraming tao ngunit may mga taong hindi sang-ayon sa Salita ng Diyos. Darating ang oras, kung saan gugustuhin ng taong bilhin ang kaligtasan, ngunit kahit nagbigay pa sila ng milyon-milyong dolyar, hindi nila mabibili ang kaligtasang kanilang tinanggihan. Ang Mabuting Balita’y ipinapahayag sa buong mundo ngayon. 

Gumising ka, gumising ka, magsuot ka ng iyong kalakasan, Oh Sion; magsuot ka ng iyong mga magandang damit, Oh Jerusalem, na bayang banal: sapagka’t mula ngayo’y hindi na papasok pa sa iyo ang hindi tuli at ang marumi. 

Magpagpag ka ng alabok; ikaw ay bumangon, umupo ka sa iyong luklukan, Oh Jerusalem: magkalag ka ng mga tali ng iyong leeg, Oh bihag na anak na babae ng Sion.

Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, Ang iyong Dios ay naghahari!

Isaiah 52:1-2; 7

Ngayo’y ipinoproklama sa iyo ang mabuting balita. Pinagagaling nito ang maraming sugat. Ang mga sugat ito’y galing sa kasalanan, ngunit para bang hindi ganun kasakit hindi katulad ng pisikal na sugat – ang kasagutan sa ating mga problema at katanungang nasa ating puso ay nasa Diyos. Ngunit iniisip ng taong walang kasagutan ang Diyos at iniisip nilang hanaping mag-isa ang kasagutan. Gumagawa ng problema ang mga tao. Ang kasagutan ay nasa Diyos at may kasagutan ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya.

Ngayon, ipinoproklama sa iyo ang mabuting balita at nalalapit na tayo sa mga huling araw katulad ng mga naisulat na ng mga naunang propeta. Ngayon, piliin nating gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, piliin nating sundin ang Diyos.

PATUNGKOL SA PROPESIYA

Patapos na ang oras ng mga propetang nagpopropesiya patungkol sa pera at kayamanan, pagkakaroon ng pera at napakaraming pera. Silang mga nagbibigay ng propesiya sa mga tao na lilipat sila sa Amerika, sa mga magagandang lugar; magkakaroon bg maraming pera at magagarbong sasakyan… Dumating na ang oras kung saan ang mga propetang nagbibigay ng mga ganitong propesiya’y mauuwi lamang sa salita. Ang mga totoong propeta’y hindi lamang magbibigay ng propesiya patungkol sa kapayapaan…kapayapaan. Oo, ang kapayapaan ay totoo at ito’y nagmumula sa Diyos; ngunit ito’y dumarating lamang sa mga taong sumusunod sa Diyos.

Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya’y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan.

Siya’y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan.

Isaiah 42:3-4

Ito’y para sa mga nakikinig at sumusunod sa Salita ng Diyos. Silang mga nakikinig at sumusunod ay pagpapalain, ngunit ang kanilang pagpapala ay darating sa panahong hindi nila ito inaasahan.

Sabihin na natin ito ngayon, ang mundo’y malapit na sa katapusan. Dumating na ang oras kung saan parating na ang Kaharian ng Diyos at ang Diyos lamang ang maghahari.

ANG PROPESIYA…
 • ISANG TAGGUTOM ANG DARATING UPANG LAMUNIN ANG BUONG MUNDO NA MAY DETALYADONG IMPORMASYON SA KONTINENTE NG AFRICA. MAGTATAGAL ITO NG 10 TAON MULA 2019 HANGGANG 2029

Isang hindi makontrol na inflation ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Pataas ng pataas ang mga presyo at tataas pa ito ng tataas. Sa Rwanda ngayon, ang bigas na nagkakahalaga ng 2,850RWF/kg ay malapit ng maging 7,500-8,000RWF/kg. Kung saan abg asukal ay nagkakahalagang 3,500 per kg, sa nalalapit na panaho’y magiging 3,500/kg na ito. Maaapektuhan ng kagutumang ito ang buong Africa.

Oktubre 2019: Isang utos ang inilathala, “Isang taggutom ang darating sa Africa mula Oktubre 2019 hanggang Disyembre 2029.” Ito’y papatay ng 25 milyong Africans. Makakakuha ng tulong mula sa Europa ang mga Africans bagamat kahit ang Europa din ay makakaranas ng kakulangan sa pagkain at matinding gera na sinimulan na ni Putin. Katulad ng nasabi na, 25,000,000 mga tao ang mamamatay sa Africa. Kinakailangang maabot ang numerong ito. Kapag naabot na ang numerong ito, matatapos ang taggutom. Kapag malapit ng maabot ang numerong ito, ang presyo ng pagkain ay magsisimula ng bumaba halimbawa sa Rwanda, paunti-unti itong bababa ng 1,000RWF/kg. 

 • BAGONG MGA LOCKDOWNS AT PANDEMYA

May mga bagong pandemyang mas malala pa sa COVID 19. Walang bakunang makakapigil dito, kahit ang nga bakunado’y mamamatay upang matutunan ng taong huwag magtiwala sa mga kabayo at karwahe kundi sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan.

Hunyo 1, 2022: Muling ipinakita sa akin ang isang pandemya sa Rwanda, katulad ng nakita na sa South Africa gayundin sa China at USA. Sa Rwanda, sa buwan ng Hulyo, madidiskubre ito at magtataka sila kung bakit ito nangyayari sapagkat hindi naman ganoon karami ang mga taong nagtititipon-tipon. Dahil dito’y magkakaroon ng panibagong lockdowns. Ang panibagong pandemyang ito’y makukuha sa loob ng 3 oras, at sa loob ng 36 na oras, ang pandemyang ito’y napatay na ang kanyang biktima. Kahit silang mga bakunado’y mamamatay dito upang matutunan ng taong huwag magtiwala sa mga kabayo at karwahe bagkus sa kapangyarihan lamang ng Diyos.

Hulyo 2022: Panibagong lockdowns ang ipatutupad sa Rwanda. Magsisimula silang magpatupad ng lockdown sa loob ng 6 na buwan. Magsasarang muli ang mga bahay-sambahan. Makikita niyo ang mga ito.

 • ANG CHOLERA AT DYSENTERY AY MULING MABUBUHAY

Ang mga sakit ng itong hindi natin narinig sa mahabang panahon ay muling babalik. Papatay muli ng mga tao ang Cholera at dysentery. Hindi na mamamatay ang tao sa diabetes dahil sa sobrang asukal o mga sakit na nagmula sa sobrang pagkain ng maaalat – ang panibagong pandemya ang lalamon sa nga tao at magdudulot ng kamatayan. Iba’t-ibang klase ng cancer ang maitatala sa ibang paraang hindi pa nababanggit.

BAGONG AIDS: Magkakaroon ng bagong AIDS na papatay ng marami. Sa Rwanda lamang ay 750-800 na tao na ang makakakuha ng sakit na ito sa Disyembre 2022. Mas nakamamatay pa ang salot na ito kaysa sa regular na AIDS. Papatayin nito ang tao sa loob lamang ng 24 oras. 

–          Ang mga may kinakasamang kapareho ang kasarian ang maaapektuhan ng sakit na ito. Ang nga homosexual at lesbian ang makakakuha ng bagong AIDS.

–           Matatanggalan sila ng pribadong panlalaki at pambabaeng ari.

–          Ang magkapartner ay matutulog ng magkasama, imbes na magising lamang sa umaga, may maririnig kang magsasabi na nakakita sila ng mga patay na tao. Magkakaroon ng paghahagulhol at pagluluksa sa maraming lugar.

–          Tandaan ang batas na nagsasabing walang lunas o bakuna laban sa panibagong pandemyang ito.

01/01/2022: Isang utos ang inilathala tungkol sa bagong pandemya. Isa itong malalang pandemya. Walang lunas o bakuna laban dito.

2025 HULING PANDEMYA: Magkakaroon ng huling pandemya sa 2025 – Isang pandemyang papatay ng napakaraming tao. Makapapatay ito ng 5 milyong katao/linggo, sa buong mundo.  Sa Rwanda, ang pandemyang ito’y makapapatay ng 10,000 katao/araw.

 • Bagong Estratehiya

Sa Mayo 2022 – Nagpapatupad ng malawakang bagong estratehiya ang Diyos sa Rwanda at sa buong mundo.

 • Ang Pagkamatay ng Minamahal na Anak

Mayo 1, 2020: Ipinakita sa propeta ang isang lalaking lubos na nagbibigay-lugod sa Diyos. Siya’y nalulugod dito ng sobra. Namatay siya sa politikal na rason. Ito’y wala ng iba pa kundi si John Pombe Magufuli (ang nakaraang presidente ng Tanzania). 

Nakipagkamayan ang Diyos sa kanya habang sinasabing, “Halika sa sinapupunan ni Abraham at ika’y magpahinga ng saglit at magpakasaya. Iwanan mo na silang nagbalak laban sa iyo at panoorin mo habang ibinubuhos ko ang aking matinding poot sa kanila, hanggang sa gugustuhin na nilang mamatay katulad ng iyong kamatayan ngunit hindi nila ito makukuha.” Nagpatuloy ang propeta, “siya’y pinatay nila sa politikal na rason dahil inuuna niya ang Diyos. Ang minamahal na anak na ito ang tinawag upang maging isang magandang halimbawa ng mundo at upang maging isang role model ng maraming mga lider.” 

Ang propesiya ng kanyang pagkamatay ay nangyari noong Marso 17, 2021. Sa panahong nailabas ang propesiyang ito, ganito ang sinasabi ng Wikipedia kay presidente Magufuli, “Taliwas sa mga ibang lider ng mundo, iniutos ni Magufuli na itigil ang C^VID-19 testing at tinanggihan ang tawag na magpatupad ng mga hakbang para sa pampublikong pangkalusugan sa panahon ng C^VID-19 na pandemya sa Tanzania. Ipinakita rin niya ang kawalan ng tiwala sa mga bakunang gawa ng mga Amerikano at mga Europeo, at mas piniling magtiwala sa pananampalataya upang protektahan ang kanyang nasyon. Ang ginawa ni Magufuli’s ay itinalagang pagtanggi sa pagkakaroon ng C^VID-19.”

Matapos pumanaw si Magufuli, nagkaroon ng mga radikal na mga hakbang na nagmandato sa mga bakunang laban sa C^VID19.

 “Ang Salita ng Diyos ay banal! Ang lahat ay magbigay ng respeto sa Salita ng Diyos. Ito’y isang awtentik na salitang nagsasabi ng katotohanan sa lahat ng tao at tungkulin ng bawat isa na kilalanin ang kahulugan at kahalagahan nito.”

 • Bakulam

Patungkol naman sa mga bak^na, ayon sa batas, ang Uganda ang bansa sa Africa na may pinakamataas na kaso ng C^VID-19; ang sumunod ay Rwanda [ito’y hindi mga opisyal na numerong makikita mo ngunit ito ay ayon sa pinakita ng Diyos sa batang propeta]. Ngunit ngayo’y nakikita kong ang Rwanda ay umaangat pa bilang numero unong may pinakamataas na kaso ng C^VID at kahit pa sa mga bagong pandemya. Ngunit bakit ganito katataas ang mga numero? Ito’y dahil sa kanilang sinasabing, “ang batas ay batas, ang bakuna ay nakamandato. Gusto mo man o hindi, ibibigay namin sa iyo ang bakuna. Ginawa na nila itong mandato.”  Ang mga sumusunod na mga bansa sa Africa: Kenya, Tanzania at Burundi ang mga mapapabilang sa mga bansa sa mundong magkakaroon lamang ng kaunting numero ng nga taong mamamatay mula sa pandemya, dahil ito ang mga bansang kahit na okey lang sa kanila ang bakuna, hindi nila pinupwersa ang mga taong kuhain ito hindi katulad ng iba. Ang mga bansang ito’y nagbibigay ng pantay na karapatan sa lahat ng tao bakunado man o hindi.

 Ang batang propeta’y nanalangin sa Diyos na Banal…

Pagkatapos ay ibinahagi naman niya ang tungkol sa army ni Gideon – sinabi niyang sa mga Huling Araw, kakaunti lamang ang lalakad sa daan ng katuwiran.

Pagkatapos ay ibinahagi naman niya ang tungkol sa army ni Gideon – sinabi niyang sa mga Huling Araw, kakaunti lamang ang lalakad sa daan ng katuwiran.

 • World War III

Hunyo 1, 2022: Sinabi ng propetang, “Hayaang marinig at maramdaman ng buong mundo ang kapangyarihang mula sa langit. Upang maghanda ang mga tao, upang malaman ng mga taong malapit na ang katapusan. Malapit na ito.”

Enero 1, 2019: Sa araw na ito, isang utos mula sa langit ang inilathala na ang lahat ng gera sa mundo ay pansamantalang titigil. Hayaang magkaroon ang mga taong makapaghanda sapagkat ang katapusang kanilang naririnig ay mabilis ang pagdating. Nalalapit na ang katapusan. Patigilin ang gera sa Afghanistan, Syria, Sudan …

Setyembre 9, 21 – Mayo 1, 2022: Nakapagdesisyon ang langit sa oras na itong magkakaroon ng gera na magiging panimula ng lahat ng gerang padating sa mundo. Matindi ang gerang ito.

Alalahanin natin ang 1915 kung saan naganap ng World War I at 1945 kung saan naganap ang World War II. 

 • 2022: Magkakaroon ng pangatlong world war

Nang ipinakita ang utos at napag-usapan na, napatunayang mawawasak ang mundo. Alalahanin nating nawasak ang mundo noon sa pamamagitan ng baha ngunit, kung kinakailangan, ang paraan upang mawasak ang mundo ngayon ay sa pamamagitan ng apoy, sa pamamagitan ng nuclear bomb. Ang tao ngayon ang wawasak sa mundo gayong sila din ang naghanap ng paraan upang pagandahin ito. Silang mga naghanap ng paraan upang lagyan ng dekorasyon at bihisan ang mundo ng maging maganda ito, ang siya ring sisira nito upang matupad ang salita ng Panginoon.

Kaya, dahil dito, nakita kong titigil ang gera sa Congo, sa Rwanda, Sudan, Syria, Afghanistan … bilang paghahanda sa pagsisimula ng World War 3, na kasasangkutan ng mga napili na noong mga nasyon.

 • Nagsimula na ang World War 3. Sinimulan na ito ni Putin. 

Ang gera ay magsisimula sa Ukraine. Nakasaad sa utos na si Putin ang magsisimula ng gera. Hindi ito aksidenteng nangyayari kundi masusing pinagplanuhan ito ng Nakatataas. Ito ang magiging World War III.

 • Si Putin at ang Gera

Si Putin ay naging isang igiharamagara (isang salitang Kinyarwanda na nangangahulugan ng isang taong naglalagay ng kanyang sarili sa kapahamakan upang maisakatuparan ang kanyang layunin kahit na ang mga taong kanyang kinakalaban ay mas malakas pa sa kanya at kahit na mamatay pa siya). Si Putin ay binigyan ng misyon upang simulan ang World War III at wasakin ang mundo.

Mayo 1, 2022 nagpropesiya ang propeta, “Nasabi ng may mga missiles na ipapatama [hindi malinaw kung ang mga missiles na ito’y tatama sa Russia mula sa mga magsasanib na mga bansa. Para bang sinasabi ng propetang ang missiles ay ipapatama sa Russia ngunit sa oras na nakarating na ito doon, magiging napakahina nito na para bang tubig lamang na bumabagsak, ito’y magiging neutralize na kapag tumama sa mga tao, para bang isang prutas lamang na abokadong nahulog sa puno, may kaunting sakit ngunit hindi nakamamatay.]

Binigyan si Putin ng misyong umpisahan ang gera, upang wasakin ang mundo. Mamamatay lamang siya pagkatapos niyang wasakin ang mundo.

Binigyan si Putin ng misyong umpisahan ang gera, upang wasakin ang mundo. Mamamatay lamang siya pagkatapos niyang wasakin ang mundo. Hanggat hindi nawawasak ang mundo, siya’y mananatiling buhay kahit na maraming taon pa ang lumipas. Kahit na magsanib-pwersa pa ang mga bansa, ang USA at ang mga malalakas na bansa, kahit na magsanib-pwersa pa silang kalabanin si Putin sa Russia, hindi sila mananalo. Magtatagumpay si Putin dahil sa kanyang misyon mula sa Diyos.

Pinagtibay na ang kautusang nagpapahintulot sa gera, at ang dahilan kung bakit nag-utos ang Diyos ng ganitong hatol (gera, pandemya, taggutom) na mangyari sa mundo ay sapagkat sinuway ng sangkatauhan ang batas ng Diyos at ginawa ang mga sumusunod:

1.      Nagpadanak sila ng napakaraming dugo

2.      Nagbigay sila ng labis na paghihirap sa kapwa nila tao

3.      Pang-aapi ng kapwa tao, pagtapak sa kanila at pagbabantang huwag silang magsasalita. Kinumpiska nila ang mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Pinahirapan nila ang mahihirap.

4.      Pinili nila ang kawalan ng hustisya kaysa sa hustisya. Napakalaganap ng kawalan ng hustisya sa mundo ngayon 


Ang Propesiya noong Mayo 1, 2022, 6pm

Sinabi ng propetang, “Ang anghel ng Panginoon ay isasara ang mga pintuan ng tarangkahan ng langit. Ang langit ay magbubukas muli sa katapusan ng 2029-2030. Magkakaroon ng oras kung saan walang panalanging nagmumula sa mundo ang makakapasok sa langit. 

“Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya’y masusumpungan, magsitawag kayo sa kaniya samantalang siya’y malapit.”

Isaiah 55:6
 • Magtatagal ang World War III ng 3 ½ taon 

Setyembre 2025, ang anghel ng liwanag ay bababa mula sa langit upang tignan kung nagawa na ni Putin ang komisyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Magbibigay beripikasyon ang anghel na nagawa na ito at lalagyan niya ito ng kanyang selyo. Ang mga Soviets at Italiano ang magpapatigil sa WWIII at ito’y sa Setyembre 2025. 

Nanalangin ang propeta at nagbigay-papuri sa Diyos, hindi ganun kalinaw ang boses ngunit nariito ang translasyon:

Ang pinakamataas na pamamahala ng Kataas-taasang Diyos ay nalalapit na

Ang Diyos na makapangyarihan at banal…

Nakikita kong nagtitipon-tipon ang mga karwahe at kabayo ni Faraon, nagtitipon-tipon sila sa may karagatan, sila’y magsisimula nang kumilos. O Panginoon na aming Diyos, hayaan mong malaman ng iyong mga anak ang iyong panghabang-buhay na kapayapaan. Lahat ng Iyong nilikha’y pupurihin ka.

Hulyo 2022: Sinabi ng propetang, “Si Pope Francis ay papasok at makikisangkot sa gera. Ang gobyerno ng Roma at Italya ay susunod sa kanyang mga yapak at sila ang magtatapos ng gerang ito sa Setyembre 2025. 

 • Lindol

USA, Canada at ang mga malalakas na nasyon … ipapatama nila ang kanilang mga missiles  sa Russia, ngunit tutugon ang langit sa pammagitan ng mga lindol. Kapag naramdaman na ang lindol sa mundo, malalaking palatandaan ang susunod dito. Sa oras na iyon

1/3 ng konstruksyon ng mundo ay babagsak

¼ ng mga bundok ay guguho

Kapag nangyari ito, makikita ng isang taong nakatayo sa Rwanda kung ano ang nasa Amerika. O ang taong nakatayo sa Rwanda’y kayang tawagin ang mga nasa Tanzania. 

 • Ang Karunungan ng Mundo / Ang Kaalaman ng Mundo ay Guguho 

Ang karunungan at kaalaman ng tao ay guguho. Maglalagay sila ng anti-block sa isip ng mga tao upang hindi na malaman ng tao kung paano magmaneho ng kotse, eroplano, o mag-ayos ng bomba atbp.… Kapag naipatupad na ang sa isip ng mga tao, hindi na nila malalaman pa kung paano mag-ayos ng bomba. Mawawala ang teknolohiya.

Sa 2025, ang karunungan at kaalaman at kaunawaan ay magsisimula ng umalis sa mga tao. May mga planong nakahanda upang i-reset ang utak ng mga tao, at nagsimula na nga ito sa pamamagitan ng bak^na. Ngunit nakapaghanda na ng magagandang plano ang Diyos. Kapag nawawasak na ang kaalaman ng tao, kahit ang ibon at langgam ay magiging mas marunong pa kaysa sa sangkatauhan. Magiging mas matalino pa ang mga hayop kaysa sa tao.

Paghahatol sa Kalagitnaan ng Propesiya

Tinawag ng propeta ang isang lalaki mula sa maraming tao at sinabing, “May isang lalaki rito, isang impormanteng may masamang pakay upang pigilan ang mensaheng ito. Gumagamit siya ng maduming politika gamit ang kanyang cellphone kung saan siya tumatawag sa iba. Mamamatay siya – kailangan niyang humingi ng kapatawaran. Sumigaw ang madla, ‘Magsisi ka na ngayon’ (Nanginginig at natatakot ang mga tao, noong nakaraang linggo’y may tao ring tinawag ang propeta sa kanilang kalagitnaan na bumabato sa kanya. Ang kaparusahan ng langit ay kamatayan. Sa loob ng 3 araw, namatay ang lalaki at inilibing.”)

Ang Anghel ng Poot ng Diyos

“Hosanna” Pinagpala siyang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Siyang dumarating sa pangalan ng Panginoon ay pinangungunahan ng anghel ng poot ng Diyos. 

Ang anghel ng poot ng Diyos ay darating at palalakasin ang hukbo ni Putin. 

Patutunugin ng ika-6 na anghel ang trumpeta at sasabihing, “Hosanna,” pagkatapos wasakin ni Putin ang mundo. 

Ipoproklama ng ika-7 anghel at sasabihing, “Tapos na.”

“Ibubuhos ng ika-7 anghel ang mangkok ng poot sa hangin at sa labas ng templo’y may malakas na tinig mula sa trono ang nagsabing, “Tapos na.”

Katapusan –

Isinalin ang propesiya mula sa:

https://www.theblazingholyfire.com/post/prophecy-what-s-coming-to-the-world-2019-2029

Ang mga komento ng tagasalin ay naka () o []

– Para sa mga susunod na propesiyang mula kay Jean Claude, mag-subscribe sa aming website: http://www.blazingholyfireph.com

– Para sa mga katanungan, maaari mo kaming makontak via Messenger o email (bhfphilippines@gmail.com) o sa Inzozi TV

– Kung nais mong suportahan ang aming ministry, maaari mo kaming makontak sa aming email account (bhfphilippines@gmail.com)

WANT TO BE ON FIRE FOR JESUS? Join our church for a Pentescost Revival this coming JUNE! Details included in the poster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: