Manalangin Katulad ni Hesus (Panimula)

Updated: Nob 14, 2018 Isang gabi, nakikipag-usap ang Panginoon sa amin bilang isang grupo. Siya’y aking tinanong, “Panginoon, i-anoint mo po kami at turuang manalangin katulad Mo.” Sumagot ang Panginoon, “Aking tutugunin ang aking bride.” Ipinangako Niyang kami’y Kanyang ia-anoint sa pamamagitan ng anointing oil upang manalangin katulad Niya at tuturuan Niya rin kaming mamagitan.Continue reading “Manalangin Katulad ni Hesus (Panimula)”