Yom Kippur (Araw ng Pagtubos)

Ang Yom Kippur ang pinakataimtim na araw sa Kalendaryo ng mga Hudyo at sa lahat ng mga kapistahan. Sa araw na ito lamang, isang beses sa isang taon, ang Dakilang Saserdote ay pumapasok sa Pinakabanal na lugar sa lahat, ang Dakong Kabanalbanalan sa loob ng tabernakulo, sa loob ng tabing ng templo, upang maghandog ngContinue reading “Yom Kippur (Araw ng Pagtubos)”