Ang Pandaraya/Panlilinlang (Deception Part 1)

Noong summer ng 2013, ang Panginoon ay nagsimulang magpakita sa 12 prayerwarriors ng The Blazing Holy Fire Church, inihahayag sa kanila ang patungkol saKaharian ng Diyos, tinuturuan at sinasanay sila para maging Kanyang End Time Army. Sa maraming gabi, ang Panginoon mismo ang nakikipag-usap sa amin patungkol sa pandaraya/panlilinlang. Ang serye ng mga katuruan patungkolContinue reading “Ang Pandaraya/Panlilinlang (Deception Part 1)”

Ang Panlilinlang (Deception Part 2)

Ang Espiritu ng Panlilinlang Laban sa Church/Prayer Groups Kayo ba ay isang top praying church? Kabilang ba kayo sa mga grupo ng mga prayer warriors na nagkikita-kita araw-araw upang manalangin, mag-intercede at makipag-warfare? Sa mga lingkod ng Diyos at mga miyembro ng church o grupo, pakiusap makinig kayo sa babala, si satanas ay may planoContinue reading “Ang Panlilinlang (Deception Part 2)”

Halloween – Pagdiriwang o kasuklam-suklam?

Kapag tinanong mo ang karamihan ng mga Kristyano—sila na ginawang Panginoon si Hesus sa kanilang buhay—sasabihin nila sa’yong ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mamuhay ng kalugud-lugod at mabigyang kapurihan ang Diyos, at iwasan ang lahat ng bagay na magbibigay-papuri sa diyablo.Ngunit marami sa mga taong ito—bago matapos ang buwan na ito—ay hayaganContinue reading “Halloween – Pagdiriwang o kasuklam-suklam?”