Home

Welcome to Blazing Holy Fire Philippines

Join the Jesus’ End-time Army!
We are an army of warrior Brides, walking together in love, unity, and humility. The Lord brought you here to meet the Real Jesus, be trained, and be lit up on Fire!
Enjoy the ride with Jesus!

Meet the Real Jesus


Meet The Real Jesus!
Introducing the God who deeply loves you, the Shepherd who guides, the Father who protects…
Your life will never be the same when you meet Him!

Heavenly Encounters
Jesus took us to visit Heaven and Hell and revealed to us His Heart for His children! Read our stories of our visitations.

Share Jesus!
Jesus taught us how to introduce Him to people. He gave us a flyer to share everywhere. Take this end-time message of the Gospel and spread it around!

Produced by Blazing Holy Fire USA

Encounter The Real Jesus Show


The Blazing Holy Fire TV introduces you to the Real Jesus – The God who laid down His life for you, the Father who protects, the Sheperd who guides, the One who carries you through trials and catches your tears, cries and laughs with you. Your life will never be the same! 

Watch on Facebook

The gates of hell shall not prevail…

Matthew 16:18

What We Do

Discipleship & Mentorship

We raise spiritual warrior brides for Jesus! Our team are trained by the Lord to mentor Christians as well as pastors and leaders to be filled with the Holy Spirit and Fire and become fire carriers.

Healing & Deliverance

The Lord promised us that the Gates of Hell shall not prevail! It is not God’s will for people to be held in Satan’s bondage. Countless lives have been healed, delivered, and set freed by the power of God.

Evangelism & Outreaches

We are called to bring the Good News faster than a gazelle runs to the nations. The Lord sends us to evangelize on streets and provide food and aids to the poor and needy.

Latest Blog Posts

Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2

Kapag ikaw ay ipinanganak muli, muli kang nagbagong buhay. Ang dating ikaw ay wala na at ang bagong ikaw ang mananatili.2 Corinto 5:17 Pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Jesus, hangga’t maaari, bumalik ka sa napakinggan mong Salita ng Diyos na nagbago ng iyong buhay. Kailangang isapamuhay mo ang Salita kapag ito’y narinig o…

Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029

Mga Nakapaloob sa Pangunahing Propesiya: Putin – Russia at ang mga Nasyon ng Mundo – Gera – World War III. Ang Hatol ng Diyos sa Mundo ay nalalapit na: Taggutom, Mga Bagong Pandemya, Bakuna, Nuclear War … Ang pagbabalik ng Panginoon at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa mundo ay parating na! Panawagan sa lahat:…

ANG RESULTA NG ELEKSYON AT ANG PAGKAKABUNYAG NG PUSO NG BANSA

Bakit hinahayaan ng Diyos na maging Presidente ang isang tao? Ito ba ang Kanyang kalooban? Nakikinig ba Siya sa panalangin ng mga tao? Kung gayon, bakit siya ang nanalong presidente? Ang Diyos ba’y nasa Langit lamang, pinupwersa ang mga taong sumunod sa Kanyang kalooban? Basahin ang dahilan kung bakit upang mabigyang-liwanag ka sa pamamagitan ng…

Subscribe to our blog