Espiritwal na Awtoridad (Part 2)

May dalawang uri ng church sa ngayon: ang church ni Kristo at ang church na tao lamang ang nagtayo. Ang totoong church ni Kristo ay hindi ipinanganak sa kagustuhan ng tao kundi sa kalooban ng Diyos. “At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang akingContinue reading “Espiritwal na Awtoridad (Part 2)”

Espiritwal na Awtoridad (Part 1)

Mula sa Genesis hanggang sa Pahayag, makikita natin na ang Diyos ay Diyos ng Kaayusan! Makikita nating may mga ranggo sa Kaharian ng Diyos. May mga ranggo sa mga anghel ng Diyos. Ang Diyos na nagtatag ng awtoridad sa langit ang nagtatag din nito sa lupa. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang lahat ngContinue reading “Espiritwal na Awtoridad (Part 1)”