Blog

Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2

Kapag ikaw ay ipinanganak muli, muli kang nagbagong buhay. Ang dating ikaw ay wala na at ang bagong ikaw ang mananatili.2 Corinto 5:17 Pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Jesus, hangga’t maaari, bumalik ka sa napakinggan mong Salita ng Diyos na nagbago ng iyong buhay. Kailangang isapamuhay mo ang Salita kapag ito’y narinig o…

Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029

Mga Nakapaloob sa Pangunahing Propesiya: Putin – Russia at ang mga Nasyon ng Mundo – Gera – World War III. Ang Hatol ng Diyos sa Mundo ay nalalapit na: Taggutom, Mga Bagong Pandemya, Bakuna, Nuclear War … Ang pagbabalik ng Panginoon at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa mundo ay parating na! Panawagan sa lahat:…

ANG RESULTA NG ELEKSYON AT ANG PAGKAKABUNYAG NG PUSO NG BANSA

Bakit hinahayaan ng Diyos na maging Presidente ang isang tao? Ito ba ang Kanyang kalooban? Nakikinig ba Siya sa panalangin ng mga tao? Kung gayon, bakit siya ang nanalong presidente? Ang Diyos ba’y nasa Langit lamang, pinupwersa ang mga taong sumunod sa Kanyang kalooban? Basahin ang dahilan kung bakit upang mabigyang-liwanag ka sa pamamagitan ng…

Pagtagumpayan ang Pagiging Makasarili

“Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isaʼt isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nʼyo kundi ang kapakanan din ng iba. “Filipos 2:3-4 Tayo’y mga taong nagmana ng likas…

THE GREAT HARVEST & THE GREAT REVIVAL 

Prayer Night Sharing (Vision – Oct. 9, 2021) by Pastor Joel Capio There are many unbelievers lifting up their eyes to the heavens searching for the One who created them. There are many souls with different kinds of bondages in their bodies: some are clothed with darkness, different garments, some are cloth with dirty garments,…

Espiritwal na Awtoridad (Part 2)

May dalawang uri ng church sa ngayon: ang church ni Kristo at ang church na tao lamang ang nagtayo. Ang totoong church ni Kristo ay hindi ipinanganak sa kagustuhan ng tao kundi sa kalooban ng Diyos. “At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking…

Espiritwal na Awtoridad (Part 1)

Mula sa Genesis hanggang sa Pahayag, makikita natin na ang Diyos ay Diyos ng Kaayusan! Makikita nating may mga ranggo sa Kaharian ng Diyos. May mga ranggo sa mga anghel ng Diyos. Ang Diyos na nagtatag ng awtoridad sa langit ang nagtatag din nito sa lupa. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang lahat ng…

Bulaang Propeta! Mag-ingat Ka!

Sa madaming pagkakataon, hiniling ng Panginoon na bigyang-babala ko ang marami tungkol sa bulaang propeta. Tila ba ito’y isang napakahalagang paksa para sa Panginoon, na naghahayag na sa ngayon, madami na sa Kanyang mga Anak ang nailigaw dahil sa mga bulaang propeta, “Kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay”…

Manalangin Katulad Ni Hesus (Part 2)

Updated: Nob 14, 2018 Mula kay: Abba’s Smile Isa sa 12 prayer warriors “Halika Aking anak, magkaroon tayo ng koneksyon sa isa’t-isa. Hayaan mong ang iyong puso’y mapasa-Akin, at ang Akin ay sa iyo. Hayaan mong ang iyong tingin ay palaging nasa Akin, sapagkat nais Kong magkaroon ng pakikipagsamahan sa iyo. Sapagkat ang nais ng…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: