Blog

Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2

Kapag ikaw ay ipinanganak muli, muli kang nagbagong buhay. Ang dating ikaw ay wala na at ang bagong ikaw ang mananatili. 2 Corinto 5:17 Pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Jesus, hangga’t maaari, bumalik ka sa napakinggan mong Salita ng Diyos na nagbago ng iyong buhay. Kailangang isapamuhay mo ang Salita kapag ito’y narinigContinue reading “Kristyano VS. Kristyanong Ipinanganak Muli PART 2”

Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029

Mga Nakapaloob sa Pangunahing Propesiya: Putin – Russia at ang mga Nasyon ng Mundo – Gera – World War III. Ang Hatol ng Diyos sa Mundo ay nalalapit na: Taggutom, Mga Bagong Pandemya, Bakuna, Nuclear War … Ang pagbabalik ng Panginoon at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa mundo ay parating na! Panawagan sa lahat:Continue reading “Propesiya: Anong Paparating sa Mundo sa Taong 2019-2029”

ANG RESULTA NG ELEKSYON AT ANG PAGKAKABUNYAG NG PUSO NG BANSA

Bakit hinahayaan ng Diyos na maging Presidente ang isang tao? Ito ba ang Kanyang kalooban? Nakikinig ba Siya sa panalangin ng mga tao? Kung gayon, bakit siya ang nanalong presidente? Ang Diyos ba’y nasa Langit lamang, pinupwersa ang mga taong sumunod sa Kanyang kalooban? Basahin ang dahilan kung bakit upang mabigyang-liwanag ka sa pamamagitan ng Katotohanan patungkol sa mensaheng ibinigay ng Panginoon sa aming church patungkol sa bagong mamamahala sa bansa at ang isyung lumalaganap na mga taong hindi na naniniwala sa Diyos dahil sa mga nangyari. Nawa’y bigyan ka Niya ng Kanyang Liwanag at ibahagi mo rin ito sa iyong nga kaibigan sa pamamagitan ng pag-share ng artikulong ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos!

THE ELECTION RESULT & THE REVEALED HEART OF THE NATION

Why does God allow such a person to be the President of a country? Is this His will? Is He listening to the prayers of the people? Then why did He allow such person to win? Is God just a Being up in the Heavens forcing His will on people and doesn’t care about the people? Read more and be enlightened with the Word of Truth that the Lord gave to our church regarding the newly elected president of the Philippines and the numbers of people doubting the existence of God because of the events that happened. May His Light shine upon you and be a light to others as well and share the article to your friends!

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: