Babala sa mga Churches: Tayo ay nasa Oras ng Paglalantad ng mga Puso

ANG MGA KANDELERO (LAMPSTANDS) AY TINATANGGAL Binalaan kami ng Panginoon, “Tinatanggal ko na ang mga kandelero.” Binabanggit sa Mga Pahayag 2:1-7 ang mensahe para sa Iglesya sa Efeso, ang iglesya na nagtiyaga at nagtiis ng maraming hirap at pagsubok, hindi kinunsinti ang kasamaan, ngunit nagkulang sa pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa. Nagsalita angContinue reading “Babala sa mga Churches: Tayo ay nasa Oras ng Paglalantad ng mga Puso”