Bulaang Propeta! Mag-ingat Ka!

Sa madaming pagkakataon, hiniling ng Panginoon na bigyang-babala ko ang marami tungkol sa bulaang propeta. Tila ba ito’y isang napakahalagang paksa para sa Panginoon, na naghahayag na sa ngayon, madami na sa Kanyang mga Anak ang nailigaw dahil sa mga bulaang propeta, “Kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay” (Mateo 15:14).

Si Hesus ay isang Dakilang Mapagmahal na Pastol na iiwan ang 99 na tupa sa pastulan para hanapin ang isang nawawala. At kapag nakita, ito’y Kanyang ipinagdiriwang. Kapag mayroong isang kaluluwang nanakaw sa Kanya, nadudurog ng sobra ang puso ni Hesus. “Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong Amang nasa langit, na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak”(Mateo 18:14).

Isang gabi noong Nobyembre 20,2013, ipinaalala ng Panginoon sa akin na ibahagi ko ang mga itinuro Niya. Hiniling ko sa Panginoon na ibigay sa akin ang detalye ng mga itinuro Niya dati pero hindi Niya ito ginawa.

Sa halip ay sinabi Niya “minsa’y naniwala ka kaagad sa maikling panahon lamang!”

Alam ko ang Kanyang tinutukoy, at parang halos gusto ko ng maglaho pero tumakbo ako sa mapagmahal Niyang mga bisig at humingi ng kapatawaran. Naaalala ko noong 2012 kung paanong nagsimula akong makinig sa mga end times na propeta na nagsasabing may totoong bisitasyon sila galing sa Panginoon at sa langit. Inilalarawan nila ang bisitasyon na naganap na para bang totoo pero ayun, may mga red flags! Sa madaming pagkakataon, itong propetang ito’y nagsabi na sinabi daw ni Hesus na magaganap ang pagdagit (rapture) sa taong 2012. Marami siyang hinulaang mga bagay at nagbigay ng mga oras kung kailan ito magaganap ngunit hindi ito nangyari.

Sa maraming mga buwan bago ang bisitasyon, humingi ako ng kapatawaran ng gabing iyon patungkol dito, bumagsak ako sa harapan ng Panginoon sa aking pagsisisi. Nandyaan naman Siya para sa akin, mahinahon Niyang sinabi at ipinakita na sa lahat ng pagkakataon ay pinoproteksyonan Niya ako at ginamit Niya ito para turuan ako ng sa gayon ay makapagturo din sa iba ng patungkol dito.

Kapag hindi tayo nakinig sa tinig ng Banal na Espiritu (Holy Spirit), may mga bagay na ating matutunan sa pamamagitan ng sitwasyon at ito’y sa mahirap na paraan.

Bago umalis ang Panginoon, pinaalala Niya sa akin na ibahagi ko sa’yo ito: upang sila’y may mailigaw, ang mga bulaang propeta o false prophets ay pinaghahalo ang kasinungalingan sa katotohanan para maging kapani-paniwala!

Kapag kalahati lamang ang katotohanan = ito ba’y katotohanan pa din?
Ang 99% na katotohan = ito ba’y katotohanan pa din?

Kapag may isang tao na lumapit at sinasabing nakatanggap siya ng rebelasyon kung kailan darating si Hesus at nagbigay ng taon, ng araw, at ng oras, kailangan nating gamitin ang ating discernment at ating tandaang nasusulat, “Walang nakakaalam ng araw o ng oras” (Mateo 24:36). Gusto ng Panginoon na ang Kanyang mga anak ay gumamit ng discernment, para makita kung sino ang mga bulaang propeta at mga bulaang guro nang mahinto ang pagsunod sa mga ito.

Ang mamentor ng isang bulaang guro ay nagbubukas ng pintuan para sa isang malakas na mapanlinlang na espiritu (deceiving spirit) na may kapangyarihang dalhin ang mga tao patungo sa impyerno.

At kapag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay,” nagbabala si Hesus, “Gamitin mo ang iyong discernment, huwag kang paliligaw sa mga lobo. Gamitin mo ang iyong discernment, huwag kang paliligaw sa mga tatapos sa iyo!

Pinagsasama-sama ng mga bulaang propeta ang katotohanan sa kasinungalingan upang magmukhang kapani-paniwala!

Ang mga bulaang propeta ay bihag ng mga malalakas na masasamang espiritu ng panlilinglang, pagmamataas, mga relihiyosong espiritu, pag-uusig, pagkamuhi, atbp.. si satanas ang kumikilos sa pamamagitan ng mga bulaang propeta at ang napakalaki niyang layunin ay ang madala ang mga tao sa impyerno, lalo na ang mga Pinili.

Ang mga Pinili ay ikaw at ako, ang mga taong papuntang langit; ang mga taong sumusunod sa yapak ni Hesus! Isipin mo kung hindi ka nakapunta ng langit, at napunta ka sa impyerno nang dahil lang sa pagsunod sa maling tao!

Paano Sila Makikilala

Madaling makilala ang mga bulaang propeta kung nagbabasa ka ng Bibliya araw-araw. Sa pamamagitan ng kanilang bunga makikilala mo sila (Mateo 7:15-20). Ang may sakit na puno ay masama ang bunga. Ang kanilang bunga ay makikita sa mga turo nila, sa kanilang pagkilos at paggawa. Kapag sinanay mo ang iyong discernment, makikita mo ang pagkainggit, pagseselos, tsismis, pagkagalit, pagkakabaha-bahagi at mga negatibong bagay na nakapaloob sa kanilang mga turo at mensahe.

Mapapansin mo kung paanong gusto nilang atakihin ang ibang mga lingkod ng Diyos sa halip na ang mga demonyo. Sa kanilang mga turo, sila’y puno ng katanungan patungkol sa Banal na Espiritu na puno ng pag-aalinlangan at pagdududa. Pinapakita nila kung paanong ito at iyan ay hindi magiging posible pero tayo ay sumusunod sa Diyos na sa Kanya’y walang imposible. Sa halip na makita ang bunga ng namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang nakikita ay ang bunga ng namumuhay sa laman (Mga Taga-Galacia 5:22-23).

Madaming uri ng mga bulaang propeta. Sila ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng iba’t ibang hugis at itsura. Sa napakaraming uri nila’y aabutin ng A, B, C hanggang Z ang katuruan natin…patungkol dito.

Kapag nakilala mo ang mga bulaang propeta kailangan mong KUMILOS. Huwag kang umali-aligid dito, huwag kang makipaglaro, huwag kang babagal-bagal sa pagkilos ngunit DAPAT KANG LUMAYO dito — Sa madaling salita itigil mo na ang pagsunod sa kanila!

Ang Boses ni Hesus

At kilala ng mga tupa ang boses Niya. Tinatawag Niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na Niya ang mga tupa, nauuna Siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses Niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba; sa halip agad pa nga nila itong lalayuan, dahil hindi nila kilala ang boses nito.” (Juan 10:3-5)

Hindi lamang ako kundi maging ang mga prayer warriors na nakaranas ng mga bisitasyon galing sa Panginoon ang makapaglalarawan ng hindi mapagkakamaliang boses ni Hesus. Itinuro Niya sa amin kung paano makikilala ang boses Niya upang kapag nangyari na ang kabaligtaran nito, malalaman natin na ito’y boses ng estranghero! Dito’y ibabahagi namin ang mga natutunan namin tungkol sa boses ni Hesus!

Ang boses ni Hesus ay tinig ng Katotohanan; wala itong kahit kaunting kasinungalingan ni kahit anino man nito.

Ang boses ni Hesus ay palaging nabibigay ng pag-asa at hindi kailanman nag-aalis ng pag-asa sa isang tao. Kaya nga, mag-ingat sa pagbabasa ng mga artikulo at sa pakikinig ng mga turo na nagsasabi sa iyong, “Itong pastor na ito at iyang pastor na iyan at ang isang iyan… ay patungo sa impyerno!”

Dumating si Hesus hindi para tanggalin ang pag-asa sa mga tao, “Hindi Niya ipapahamak ang mahihina ang pananampalataya o pababayaan ang mga nawawalan ng pag-asa.” Mateo 12:20. Itong pastor na ito at iyang pastor na iyan at ang isang yan ay maaaring magsisi at tumungo sa langit!

Ang boses ni Hesus ay puno ng buhay. Ito ang tinig na hindi nangongondena ng tao kahit gaano pa kahina ang iniisip natin sa ating mga gawa. Siya ay darating para magpalakas ng loob, magturo at magpakita kung paano ito magiging maganda sa susunod.

Ito ang tinig na hindi nagtuturo ng daliri para maglantad o maging dahilan para magpokus sa iyong kahinaan o sa mga kabiguan mo. Itinuturo ni Hesus ang kalakasan mo.

Ito ang boses na walang negatibo o reklamo man lang.

Ito ang boses na hindi taliwas sa Salita ng Diyos.

Ito ang boses na hindi namimili ng tao, ang boses na hindi nagtutukoy ng mga kabiguan ni namumuna man sa iba.

Ito ang boses na kailanman ay HINDI tumatawag sa tao sa kanilang pangalan at naglalantad ng kanilang mga pagkakamali. Itinuro sa amin ng Panginoon na ang mga taong namumuna at nanghuhugusga ng ibang mga lingkod ng Diyos ay walang tamang kaalaman patungkol sa Bibliya at sa Diyos at sila’y huhusgahan ng matindi.

Sinabi Niya sa amin na ang ibang mga lingkod na lumalakad na kasama Niya ay hindi natin dapat husgahan, wala Siyang tinawag para gumawa ng trabahong ito. Sinabi ng Panginoon ang mga bagay na ito sa atin at ito nga ay nakasulat sa Bibliya: 1 Corinto4:1-6; Roma 14:4; Santiago 4:11-12; Mateo 7:1-5.

Ang boses ni Hesus ay isang tinig na positibo at nagpapagaling. Ito ang boses na nag-aalis ng mga alalahanin at pasanin. Ang Panginoon ay laging nagbibigay kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. 

Ako ay namamangha din sapagkat napakagalang ng Panginoon — alam kong maaaring kakaiba ito sa pandinig ng ibang mga tao ngunit kapag Siya’y nagsasalita sa pamamagitan ng mga sulat [nagsasalita Siya sa amin sa iba’t ibang kaparaanan], kapag ang isang tao na kinausap Niya ay mabilis gumalaw na parang nasa Espiritu, sasabihan Niya kaming ang sulat ay magulo at sasabihin Niyang, “Paumanhin mga anak.”

O, ang boses ng Panginoon! Ito ay tinig ng dakilang grasya at dakilang pag-ibig, ang tinig ng napakalalim na pagmamahal na pagkatapos mo marinig ang Kanyang pananalita, ang kagalakan ay mag-uumapaw sa buo mong katauhan. Pagkatapos mo Siyang marinig ay lalo ka pang mananalangin, lalo ka pang iibig, lalo ka pang sasamba, lalo mo pang itatalaga ang iyong sarili sa Kanya, ikaw nga ay mapapakumbaba sa Kanyang Karangalan. Ito ang boses na kamangha-mangha at sa walang katapusang karangalan ng Diyos ay masosorpresa ka. Ito ay tinig na nakapupukaw.

Hindi natin trabahong husgahan ang lakad ng mga likod ng Diyos. Mga Taga-Roma 14:4; Santiago 4:11-12; Mateo 7:1-5

Ang mga Bulaang Propetang Nakadamit Pangtupa: Mga Guro

Ang mga bulaang propetang nakadamit pangtupa ay yaong mga Kristyanong lider na naglilingkod sa Panginoon ngunit iba ang motibo. Sa panlabas na anyo, mukha silang banal. Mula ulo hanggang paa, nakadamit silang parang isang Kristyano. Hawak nila ang Bibliya, nagtuturo habang ang espiritu ng panlilinlang ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon upang baluktutin ang Salita ng Diyos. Ang larawan ay kapareho ng iyong makikita sa pamamagitan ng iyong mga espiritwal na mata. Kabilang sa mga bulaang propeta ang mga bulaang guro at sila ang mga pinakadelikado sapagkat sila’y nagpapatanggap, pagkatapos ay alam nila kung paano i-program ang mga tao, isinasara nila ang kaharian ng langit sa mukha ng mga tao upang hindi sila makapasok (Mateo 23:13).

Sa simula, maaaring may pagkakatawag sila mula sa Panginoon sa kanilang mga buhay upang magturo at mangaral ngunit nacorrupt ito at sa pamamagitan ng kanilang mga turo at pangaral, may kapangyarihan silang manlinlang at magconvert ng mga tao at gawin silang mas malala pa kaysa noong una (Mateo 23:15). May kapangyarihan din silang i-lead ang mga Pinili sa impyerno.

Ang mga Totoong Propeta ay Maaaring Maging Bulaan kung Hahayaan Nilang ang Kanilang Sarili’y Ma-corrupt at  Hindi Bantayan ang mga Regalo ng Diyos

  • Ang mga Bulaang Propeta/Guro ay magtuturong LABAGIN ang mga batas at utos ng Diyos: Sila’y napagagalaw ng masasamang espiritu. Kapag kumikilos si satanas sa pamamagitan nila, ginagawa niya ito ng may layunin — upang gabayan ang mga anak ng Diyos sa impyerno. Ngunit papaano gagabayan ni satanas ang mga tao papuntang impyerno kundi niya muna ito gagabayang gumawa ng kasalanan? Kung kaya’t mag-ingat ka sa mga katuruang nagtuturo sa iyo na huwag sundin ang mga batas at utos ng Diyos. Mag-ingat sa mga katuruang nagsasabing hindi mo na kailangang sundin pa ang 10 utos ng Diyos. Mag-ingat sa mga taong nagsasabing hindi mo na kailangan pang sundin ang Araw ng Sabbath/Ang Araw ng Panginoon! Hindi iyon ang sinasabi ng Bibliya, “Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayundin naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya’t di magtatagal at sila’y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan; at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan” (2 Pedro 2:1-2).
  • Sila’y nagtuturo patungkol sa tao imbes na si Hesus: Ang ministeryong nagtuturo patungkol sa mga tao ay hindi ministeryo ni Hesus. Basahin mo ang 4 na Ebanghelyo, walang ni isa man dito kung saan nagbanggit si Hesus ng pangalan pagkatapos ay nangaral laban sa kanila. At sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Magandang Balita sa lahat ng tao” (Marcos 16:15). Ang mga pinili ni Hesus na maging Kanyang disipulo’y dapat mangaral ng Ebanghelyo — Ang Mabuting Balita. Silang mga tinawag at pinili ng Diyos ay nangangaral patungkol kay Hesus  at hindi patungkol sa tao. “At araw-araw, sa Templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Hesus, ang Kristo” (Mga Gawa 5:42).
  • Nagtatawag sila ng pangalan ng mga tao at inilalantad ang mga ito imbes na gawin ito sa demonyo: Hindi nagtatawag si Hesus ng pangalan at pagkatapos ay magsasalita ng mga negatibo patungkol sa kanila. Samakatuwid, sa aming mga engkwentro, tinatawag kami ni Hesus sa aming mga pangalan, makalangit na palayaw o palayaw. Kapag inaral mo ang kasulatan, madidiskubre mong napakadalang kung magbigay si Hesus ng mga pangalan sa Kanyang mga istorya/parabula (Lucas 16:19-31). Kahit na noong ipinakita Niya sa akin ang ilan sa sa mga bulaang propeta, hindi Niya binigay ang kanilang mga pangalan at hindi Niya ako pinapayagang bigyang-babala ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangalan.
  • Nangangaral sila patungkol sa isang ministeryo o church: Ang church ang Katawan ni Hesus. Hinding-hindi kakalabanin ni Hesus ang sarili Niyang Katawan. Kapag ang isa’y nagbubunyag ng isang church, ginagamit sila ni satanas. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang mga nasa tarangkahan ng impyerno ang kumakalaban sa church ngunit papuri sa Diyos, hindi mananaig ang tarangkahan ng impyerno.
  • Sila’y nagtuturo laban sa Apoy na Ministeryo: Dumating si Hesus upang magdala ng apoy sa mundo at hindi upang gawin tayong maligamgam na Kristyano. Kinikilabutan si satanas sa apoy na ministeryo sapagkat nalalantad ang kanyang katauhan. “Hindi kayo kapopootan ng sanlibutan, ngunit ako’y kinapopootan nila, sapagkat pinapatotohanan kong masasama ang mga gawa nito” (Juan 7:7). Kapag nalantad ang demonyo, natatalo siya sa labanan — Ang Apoy na Ministeryo ay lubos na gagamitin sa huling mga araw — ang revival na ito’y kakalat na para bang apoy na nagngangalit na hindi kayang pigilin — MAGANDANG BALITA NAGSISIMULA NA ITO!
  • Ang kanilang katuruan ay nagtatanim ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya: Nakapagtatanim ng mga buto ng demonyo ang pakikinig at pagbabasa ng kanilang mga katuruan: ang mga butong ito’y pag-aalinlangan, kawalan ng pananampalataya at kasinungalingan. Kaya’t mag-ingat ka sa iyong mga nababasa sa internet.
  • Ang kanilang katuruan ay walang ibinibigay na pag-asa: Maaari silang magbigay ng pangitain o salitang natanggap nila na nagsasabing si ganito at ganitong mangangaral na nabubuhay pa ay papuntang impyerno. Nagbibigay pag-asa ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos sa mga nabubuhay pa ng pagkakataong magsisi. Ang mga taong namumuna at nanghuhusga ng ibang mga lingkod ng Diyos ay walang tamang kaalaman patungkol sa Bibliya at sa Diyos.
  • Nagtuturo sila laban sa mga regalo ng Banal na Espiritu: Hindi pa sila nakatatanggap ng ganito at ganyang mga regalo kaya nagsusulat sila ng pahi-pahinang katuruan laban dito. Paano magiging isang Chinese teacher ang isang hindi naman nakapagsasalita ng Chinese? Paanong ang isang taong hindi pa nakakapunta ng langit ay magtuturo patungkol dito?

Inaaral nila ang Salita ng Diyos ng may maling motibo. Inaaral nila ang mga pangaral at mensahe ng totoong lingkod ng Diyos ng may maling motibo. Nagtuturo sila ng mga maling paniniwala at katuruan. Ang kanilang mga maling katuruan ay nagbibigay ng kawalan ng pag-asa, pag-aalinlangan, kawalan ng pananampalataya atbp…ang kanilang mga pangitain ay puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Sa iang kaso kung saan may isang nagsasabing mayroon siyang bisitasyon mula sa Panginoon at sinabihan siyang ilantad ang mga totoong lingkod ng Diyos, sinabi ng Panginoon,

“Hindi ko binibisita silang mga ayaw makinig sa Akin! Tumalikod ka’t ayaw mong tignan ang Aking mukha. Tinatawag kita upang magsisi! Tinuruan Kita kung paanong hindi malilinlang ngunit hinayaan mo ang iyong sarili na malinlang! Pinili mo ang mandaraya kaysa sa Akin, pinili mo ang kataksilan kaysa sa Akin, pinili mo ang pagkapoot kaysa pag-ibig; pinili mo ang pagpatay kaysa kabutihan; pinili mo ang kamatayan kaysa buhay; pinili mo ang kasalanan kaysa katuwiran; kung hindi ka magsisisi, alam mo nang pinipili mo ang impyerno kaysa sa Akin.

Binalaan na kita ng maraming beses ngunit nagpatuloy kang tumanggi at magsisisi at lumiko. Muli, tinatawag Kita upang magsisi na ngayon din at buksan ang iyong puso sa Akin.”

Ang mga taong namumuna at nanghuhusga ng mga lingkod ng Diyos ay may maling kaalaman patungkol sa Bibliya at sa Diyos.

Mga Propeta sa Huling Araw

Ang Mateo 24 ay nagsisimula sa mga disipulong nagtatanong sa Panginoon kung ano ang mga senyas ng Kanyang Muling Pagbabalik at ng Huling Mga Araw. Ang unang babalang ibinigay sa kanila ni Hesus ay ang mag-ingat sa mga bulaang propeta at bulaang mga kristo. Ang pagkakaroon ng mga bulaang propeta sa ating kalagitnaan ngayon ang isa sa mga senyas na nasa huling mga araw na tayo.

Maraming mga bulaang propeta sa panahong ito. Sinasabi ng Bibliya na sila’y marami at ililigaw nila ang karamihan. Ang mga propeta sa huling araw ay nakapokus sa panghuhula ng kinabukasan lalo na ang taon, buwan, araw o oras ng pagdagit (rapture). Hindi manghuhula si Hesus. Maaari Niyang ihayag ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap ngunit hindi lamang iyon ang Kanyang ginagawa. Kami’y namangha noong nagsimula ang bisitasyon sapagkat hindi lamang pagdagit ang Kanyang binabanggit kundi marami pang mga paksa sa Bibliya mula sa Genesis hanggang Pahayag. Ang pagdagit ay isang paksang hindi Niya gustong pag-usapan araw-araw ngunit kung ito’y Kanya nang itinuturo pati na rin ang mga paghahatol na magaganap, lahat kami’y natatakot at nanginginig! Seryosong Niyang ibinahagi ito at sinabihan kaming ibahagi ito sa lahat ng aming mapupuntahan.

Sa mga bisitasyong ito, marami sa amin ang hindi pinayagang magtanong patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap ng hindi pinangungunahan ng Panginoon. Sa maraming beses kung saan nangungulit ang mga tao o nakakalimot at magtatanong muli sa Panginoon, Kanyang sinasabi. “Mag-antay ka at iyong makikita” o “Ako ang Diyos ng misteryo”.

Ang nasa puso Niya araw-araw ay ANG MGA NALILIGAW — silang mga hindi nakakakilala sa Kanya, mga taong sobra Niyang minamahal ngunit nasa daan papuntang impyerno! Araw-araw pinapaalalahanan Niya kaming magpokus sa Kanya at manatiling mapagkumbaba. Araw-araw pinapaalalahanan Niya kami kung gaano Niya kami kamahal at alalahaning Siya’y namatay para sa ating mga kasalanan.

Kapag nagbibigay ng petsa ng muling pagbabalik ni Hesus ang mga bulaang propeta sa mga huling araw (alalahanin mong walang nakakaalam ng araw o oras), kapag hindi ito nangyari, magbibigay ulit sila ng panibagong petsa, at isa pang muli at isa pa… Ang kanilang mga salita’y hindi nangyayari.

Maaari silang magsalita patungkol sa paparating na lindol, sasabihin sa iyong kinakailangan mong lumipat sa ganitong lugar at mag-imbak ng pagkain at ituro ka sa pagtitiwala sa probisyon ng tao. Karunungan ang makinig sa babala ng Diyos ngunit ang karunungang mula sa Diyos ay hindi magtuturo sa iyo na magtiwala sa laman, ngunit sa Diyos.

Ang mga totoong propeta’y maaaring maging corrupt at maging isang bulaang propeta. Samakatuwid maraming nakatanggap ng regalong ito sa panahon ng kanilang debosyon noong kabataan ngunit kung sila’y magbubukas ng pinto sa kasalanan at hindi mag-iingat, maaari silang idapa ng demonyo, bibigyan sila ng ilan sa kanyang mga mapanlinlang na espiritu upang kapag sila’y nagbigay ng mensahe mula sa Diyos may halo na itong kasinungalingang galing sa demonyo katulad ni Balaam.

Ang totoong mga propetang hinayaang maging corrupt ang kanilang regalo ay magiging isang bulaang propeta! Isang babala at panggising na bantayan ang mga ipinagkaloob ng Diyos.

Mga Bulaang Propetang Gumagawa para sa Kanilang Paniniwala

Sa Bibliya, si Balak na hari ng Moab ay kinuha si Balaam, isang bulaang propeta, upang sumpain ang mga Israelita. Ang ganitong uri ng mga bulaang propeta’y nagbibigay ng mensahe batay sa kung ano ang makukuha nila (Mga BIlang 22:7). Nagpapadala ng mga masasamang espiritu ng pagkagahaman si satanas sa kanila upang pakilusin silang magpahayag para sa kanilang tiyan. Sila’y nagiging instrumento ni satanas na nagbibigay ng mensahe ng kapayapaan kapag may gera, pagpapala habang may mga sumpa. Nagiging dahilan ito upang ang mga taong nakatanggap ng kanilang mga maling propesiya ay walang saysay na mag-antay sa mga pangako, upang kapag hindi ito nangyari sila’y mawawalan ng pag-asa, sisisihin ang Diyos at mawawalan ng pananampalataya.

Upang maitatag ang kanilang awtoridad, maaari silang magbigay ng salitang mukhang totoo katulad ng, “Pinakita sa akin ng Diyos na kinakailangan mo pang magbasa ng iyong Bibliya!”

Ngayon, sino nga bang hindi nangangailangang magbasa pa ng kanilang Bibliya? Maaaring makatanggap ka ng ganitong salita at pinaniwalaan mo ito, bumalik ka pa upang makatanggap pa ng mas maraming salita, at ang demonyong alam na alam kung ano ang gusto ng iyong laman ay magbibigay pa ng mas maraming salita ngunit sa pagkakataong ito’y panlilinlang na. Nagpatuloy ka lang na tumanggap at maniwala hanggang sa nakipag-usap ka na sa iyong 5 kaibigan at napag-alamang pare-pareho lamang kayo ng natanggap na mensahe: “Pinakita sa akin ng Diyos na kinakailangan mo pang magbasa ng iyong Bibliya!”

Nakagagawa sila ng ng iba’t-iba at kakaibang mga propesiya katulad ng, “Pinakita sa akin ng Diyos na ang nanay mo’y isang mangkukulam”; “Alam mo ba kung bakit hindi ka pa ikinakasal, dahil iyon sa iyong kapatid na babae sa pananampalataya!” kapag natanggap mo naman ang salitang ito’y naguguluhan ka sapagkat ang kapatid na babaeng ito’y siyang kapatid mo sa pananampalataya na kasama mong pumupunta sa church at tunay na nagmamalasakit sa iyo!

Ang mga bulaang propetang ito’y nananalangin ng masama sa iba at nagsasabi ng mga bagay katulad ng, ‘yung tita mo’y ganito at ganyan…dahil dito, ipinapanalangin kong mamatay na siya.’

Maaaring kakaiba ito sa iyong pandinig ngunit ang mga ito’y mga halimbawa ng aming mga nakita sa totoong buhay ng maraming beses na.

Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Cristo. Hindi ito kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya, hindi kataka-taka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa (2 Corinto 11:13-15).

Mga Bulaang Propetang Nakakakita

Ganito ang sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat: “Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay kathang-isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Jer. 23:16

Katulad ni Balaam, maaari silang makarinig sa Diyos at bukas ang kanilang mga espiritwal na mata (Mga Bilang 24:4) ngunit na-corrupt nila ang ipinagkaloob sa kanila ng dahil sa kasakiman at iba pang kasalanan. Ang ganitong uri ng mga propeta’y maaaring sumunod sa Panginoon kung kailan nila gusto ngunit ang pangunahing layunin ng demonyo sa mga ganitong uri ay ang pangunahan ang mga tao sa kasalanan. Tuturuan ka nilang huwag nang obserbahan pa ang mga batas at utos ng Diyos. Sinasabi ng Bibliya na, “Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila’y nasa Peor! Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambayanan ni Yahweh” (Mga Bilang 31:16).

Kinakailangang magsisi ang mga bulaang propeta. Kung hindi, impyerno ang hatol dito. May malaking lugar sa impyerno na nakareserba sa mga bulaang propeta…

Ang mga punong espiritu na nagbibihag sa mga bulaang propeta ay PANLILINLANG, PAGMAMATAAS (inilalagay nila ang kanilang sarili sa upuan ni Moses na para bang kwalipikado silang intindihin ang mga kasalanan ng mga tao imbes na kasalanan nila), PAG-UUSIG (persecution): inuusig nila ang mga totoong mensahero ng ebanghelyo, gustung-gusto nilang sisihin ang mga inosente at mababait na lingkod. Ang mga demonyong nasa sa kanila ang nag-iimpluwensya sa kanilang mang-usig, manggulo at pumatay ng mga taong nagpapahayag ng totoong ebanghelyo. Ang ibang mga espiritung nag-iimpluwensya sa kanila’y ang POOT, INGGIT, RELIHIYOSONG ESPIRITU, atbp.

#hulingaraw
#bulaangpropeta
#panlilinlang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: