ANG RESULTA NG ELEKSYON AT ANG PAGKAKABUNYAG NG PUSO NG BANSA

Bakit hinahayaan ng Diyos na maging Presidente ang isang tao? Ito ba ang Kanyang kalooban? Nakikinig ba Siya sa panalangin ng mga tao? Kung gayon, bakit siya ang nanalong presidente? Ang Diyos ba’y nasa Langit lamang, pinupwersa ang mga taong sumunod sa Kanyang kalooban? Basahin ang dahilan kung bakit upang mabigyang-liwanag ka sa pamamagitan ng Katotohanan patungkol sa mensaheng ibinigay ng Panginoon sa aming church patungkol sa bagong mamamahala sa bansa at ang isyung lumalaganap na mga taong hindi na naniniwala sa Diyos dahil sa mga nangyari. Nawa’y bigyan ka Niya ng Kanyang Liwanag at ibahagi mo rin ito sa iyong nga kaibigan sa pamamagitan ng pag-share ng artikulong ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos!

THE ELECTION RESULT & THE REVEALED HEART OF THE NATION

Why does God allow such a person to be the President of a country? Is this His will? Is He listening to the prayers of the people? Then why did He allow such person to win? Is God just a Being up in the Heavens forcing His will on people and doesn’t care about the people? Read more and be enlightened with the Word of Truth that the Lord gave to our church regarding the newly elected president of the Philippines and the numbers of people doubting the existence of God because of the events that happened. May His Light shine upon you and be a light to others as well and share the article to your friends!