Throne Encounters (Panimula)

Ang Karanasan sa Pinakadakilang Pag-Ibig ng Diyos!

Noong 2013, may labindalawang (12) tapat na prayer warriors na laging nagsasama-sama sa church para manalangin ang nagkaroon ng deep encounter sa Panginoon na hindi katulad ng sa iba. Ito ay nagsimula pagkatapos maranasan ng pinakabatang prayer warrior na kasama namin, isang teenager na labis ang pagmamahal kay Hesus, ang powerful deliverance na kung saa’y tumanggap siya ng speaking of tongues o pagsasalita ng ibang wika at madami pang ibang kaloob mula sa Panginoon. Kahit na nag sa-summer school siya, naging committed siya sa paggising ng maaga at nagbibigay ng 2 oras kasama ang Panginoon sa pananalangin bago pumasok. At nang nagsimula syang dumalo ng gabi-gabing corporate prayers sa simbahan, si Hesus ay unang nagpakita sa kanya, dinala siya sa throne room sa kalangitan, binigyan ng mensahe para sa simbahan at sa lahat ng miyembro. Mula noon, si Hesus ay nagsimulang dumating gabi-gabi sa Kanyang maliwanag na presensya at nakikipag usap sa aming lahat, minsan sa grupo o kaya naman minsan ay isa-isa. Dinala kami ng Panginoon sa langit at sa impyerno gabi-gabi at ibinabahagi sa amin ang mga dakila at makapangyarihang mga bagay. Mabait Siyang nagsasalita sa amin at sinanay kami sa mahigit isang taon. Narito ang buod ng Blazing Holy Fire Jesus Encounters 1: Ang Pagbisita sa Throne Room. ang mga detalye ng mga ito ay isusulat sa aklat sa lalong madaling panahon ~ Nawa ay mapagpala ka nito at mas mailapit pa kay Hesus! ~Halika’t kilalanin mo ang Aking Hesus: Isang Kapatid, Katipan, at Isang Hari – Diyos na Makapangyarihan! ————————————————————-“Ang aking pag-ibig ay mas malalim pa sa kahit na anong karagatan; mas malawak sa kahit na anong kalangitan, at mas malaki pa sa kalawakan. Ni hindi mo kakayanin ang isang bahagi ng aking pag-ibig. Hindi ito kayang unawain ng iyong kaisipan.” ~ Hesus————————————————————–Nang maganap ang throne encounters na ito, binigyan ng Panginoon ng regalo na makalingatang lenggwahe ang prayer warrior na una Niyang dinala sa throne room. Sa isang iglap, ang lenggwahe na ito ay nadownload sa kanyang kaisipan – katulad ng kung paano ka nabigyan ng kakayanang makapagsalita ng French kahit hindi mo ito inaral sa eskwelahan. Ito ang lenggwaheng madalas na ginagamit ni Hesus kapag Siya ay nakikipag-usap sa amin, ito ay ginagamit din sa spiritual realm, ngunit marami pang ibang paraan na sinimulang ginamit ng Panginoon upang makipag-usap sa amin – ang iba rito, sobrang supernatural – napakakamangha-mangha! O, minamahal – ang Diyos ay dakila – ang Diyos ay makapangyarihan! Karamihan sa atin ay walang ideya ngunit “Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di-masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya…” (Mga Taga-Efeso 1:18-19. Pagkatapos ng unang throne encounters, inihayag ng buo ng Panginoon ang Kanyang sarili, nang nakikita sa mata, at nagsimulang makipagtagpo sa amin; kami’y dinadala at inililibot sa langit ng hindi masyadong nagsasambit ng maraming salita ngunit maraming ipinakikita! Binisita namin ang aming mga mansyon, ang siyudad ni Hesus, ang bahay ng Ama, ang Throne Room atbp… dinala Niya rin kami sa impyerno. Pagkaraan ng dalawang linggo matapos ang mga paglilibot, mas lalo kaming nahulog sa pagmamahal kay Hesus, nanalangin na ng matindi at hinahanap Siya ng aming buong puso, at sa mga oras na ito’y nagsimula Siyang katagpuin kami ng harap-harapan. Minsa’y kinakausap namin Siya ng indibidwal, minsa’y bilang isang pamilya. Maraming oras ang aming inilalaan sa pagtatanong sa Kanya, pakikipagfellowship sa Kanya; minsa’y umuupo Siyang kasama namin sa lamesa habang kami’y kumakain at umiinom sa kanyang presensya. Marami Siyang itinuro sa amin patungkol sa Kaharian ng Diyos.Ang bawat isa’y binigyan ni Hesus ng makalangit na pangalan – lahat ng prayer warriors, ang kanilang mga asawa’t mga anak, at makalangit na palayaw – minsa’y nakakatawa ngunit sakto sa iyong karakter. Lahat tayo ay may makalangit na pangalan at palayaw – si Hesus ay Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman – kapag binasa mo ang Bibliya, makikita mong ito ang bagay na ginagawa Niya noon pa man sa mga taong malapit sa Kanya, katulad ng kung paanong binibigyan ng pangalan at palayaw ng mga magulang ang kanilang mga anak!Tunay na Siya nga ang nakaaalam sa iyo sa loob at labas! Alam Niya ang lahat ng patungkol sa iyo kaya mas magandang ibahagi mo na ngayon sa Kanya ang lahat ng ito! Tinuruan Niya kaming maging isang plorerang malinaw na nakikita ng lahat. Huwag mong subukang magtago ng mga sikreto sa Kanya. Alam Niya ang bawat iniisip mo – Siya nga’y tunay na naninirahan sa ating kalooban. Mas malapit Siya sa iyo kaysa sa batang nasa sinapupunan pa lamang ng ina. Mas malapit sa iyo higit sa iyong asawa o matalik na kaibigan! Noong pasimula’y binigyan kami ng pribilehiyo ng Panginoon na magtanong ng kahit na ano sa Kanya – kahit ano! Bilang isang pastor, ako’y hindi palakibo ngunit sinabi Niya sa akin na baguhin ang kaisipan kung saan ko Siya inilagay! Matapos nito, ang mga kabataan sa aming church ay nagsimulang magtanong ng mga kawili-wiling mga katanungan! Isa-isa kaming kinatatagpo ni Hesus, madalas ay nagsisimula sa pastor at mula doo’y uupo Siyang katabi ng taong kasunod – isa-isa habang ang mga prayer warriors ay matinding nananalangin o sumasamba. Ang one-on-one visitation ay umaabot ng hanggang isang oras, depende sa lebel ng relasyon, sa mga tanong, o sa mga pinagdadaanang sitwasyon. Ang group visitations ay tumatagal ng isa hanggang walong oras! May mga pagkakataong kami’y Kanyang tinuturuan, kinakausap, sinasanay sa loob ng humigit-kumulang na walong oras. Minsa’y sinasagot Niya ang aming mga tanong bilang isang pangkat. Kapag kami’y nakaupo kasama Siya, kami’y namamangha sa paraan kung paano Siya sumasagot – Karunungang higit sa karunungan, lampas sa IQ! Kami ang dapat na nagtatanong ngunit kadalasan kapag ikaw ay nasa presensya na Niya, lahat ng tanong na naisip mo ay mawawala at dito namin nakikita ang pasensya at kapangyarihan ng Panginoon! Nagsimula kaming isulat sa papel ang mga tanong ngunit ayun, may mga pagkakataong ang papel ay mawawala segundo bago Niya tawagin ang iyong pangalan … nakita namin kung paano Siyang matiisin at mapagmahal. Sa isang haplos Niya lamang, ang memorya’y bumabalik at muling magpapatuloy ang usapan. Habang mas matagal kaming nakikipag-usap sa Kanya, kami’y mas nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, at mas nagpapatuloy ang usapan. Ang Kayabangan (punong-puno ng sarili) at Kawalan ng Pananampalataya ang hadlang sa usapan. Minsa’y inihahayag Niyang alam Niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pagsagot ng kasunod na tanong sa iyong listahan bago mo pa ito basahin ng malakas. Minsa’y sinasagot na Niya ang mga tanong na nasa aming isipan pa lamang, nakalimutang itanong, atbp…si Hesus ay higit pa sa IQ! May mga pagkakataong pupunta ka sa Kanyang presensya na dala ang napakaraming mga tanong. Sabihin nating pumunta ka sa Kanyang presensya bitbit ang 25 na mga tanong. Taimtim Siyang mag-iintay at makikinig, at kapag oras na upang Siya’y sumagot, sasagutin Niya ito ng naka-ayon sa pagkakasunud-sunod ng hindi tinitignan ang iyong listahan. Alam Niya ang lahat ng bagay! Hesus! Mahal ka Niya higit pa sa iyong nalalaman, higit sa iyong iniisip, higit sa iyong imahinasyon! Iniisip ka Niya kada segundo. Hindi kayang bigyang-hustisya ng mga salita ang paglalarawan sa pag-ibig Niya sa iyo! Sinabi Niya sa akin, “Ang aking pag-ibig ay mas malalim pa sa kahit na anong karagatan; mas malawak sa kahit na anong kalangitan, at mas malaki pa sa kalawakan. Ni hindi mo kakayanin ang isang bahagi ng aking pag-ibig. Hindi ito kayang unawain ng iyong kaisipan.” Walang isang tao na hindi Niya minamahal. Walang isang tao na kinalimutan o inabanduna Niya!Siya ay Hesus na gustong-gustong maglaan ng oras sa iyo! Sa bawat oras na ika’y lumuluhod, Siya ay naroroon at nakikinig sa iyong mgandang boses. Sa bawat oras na tinatawag mo ang Kanyang pangalan, Siya ay naroroon! Sa mga oras na ang iyong puso’y umiiyak sa Kanya, Siya ay naroroon, hinahawakan ka ng mahigpit! Ninanais Niyang mabuksan ang iyong mga mata upang makita Siya ng harap-harapan. Hinihimok Niya tayong manalangin ng mas matindi at hingin sa Diyos na buksan ang ating mga mata, ngunit habang ito’y hindi pa nagaganap, nais Niyang lumakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa nakikita. Nais Niyang ihayag ang Kanyang sarili sa marami sa inyo. Hindi lamang ito para sa aming bahay-sambahan o sa isang ministeryo lamang; ito ay para sa kaninuman na matiyagang hinahanap ang Kanyang mukha. Sinabi Niya sa aking bubuksan Niya ang mga mata ng mga taong inilalapit Niya sa aming ministeryo – sinabi Niyang sa mga huling araw na ating kinabibilangan ngayon, bubuksan Niya ang mga espiritwal na mata na hindi katulad noon! Nang Siya’y napasaatin, kahit na gaano pa kahirap ang mga sitwasyon ng buhay-may-asawa, o sa mga mahihirap na kalagayan ng kaligtasan para sa ating mga minamahal – nadiskubre naming handa ang Diyos na iligtas sila! Kahit na gaano pa ito kaimposible para sa atin. Kilala mo ang mga kamag-anak mong nakiusap ka nang tanggapin Siya; at kung paanong – habang ikaw ay masugid na nananalangin, mas lumalala pa, at mas tinatanggihan pa nila Siya! At alam mo kung paanong malapit ka ng mawalan ng pag-asa para sa kanila – mayroon akong magandang balita para sa iyo: hindi sumusuko si Hesus sa kanila!Sinabi Niya sa aming, “Ililigtas ko sila” at totoo, nakasubaybay kaming nanonood habang pinasisimulan Niya ang dakilang bagay sa kanila. Narinig namin na Kanyang sinambit, “Aayusin ko ang pagsasama ninyong mag-asawa, huwag kang mag-alala!” Kahit pa sa mga sitwasyong napakaimposible na nakita namin kung paano Siya gumalaw! Inihayag Niya sa amin kung paano Niya ito gagawin, ang Kanyang kaispan ay hindi katulad ng sa atin, ang paraan ng pagsosolusyon Niya ng mga problema ay kaiba sa atin! Aming tinignan at natagpuang Siya ay isang dakila at makapangyarihang Diyos – napakamapagmahal at napakabuti; matapos namin Siyang makatagpo ng harap-harapan, nakita naming Siya ay masaya kasama, mas nakasasabik higit pa sa iniisip namin! Lubos na kamangha-kamangha! Nadiskubre naming Siya’y si Hesus na hindi pa namin nakikilala noon, kahit na 16 na taon na Niya akong disipulo noong panahong nakatagpo namin Siya! Siya’y si Hesus na hindi pa namin nakikilala, Hesus na higit pa sa inaakalang Hesus ng simbahan, at simula noo’y tinatawag na namin Siyang “Ang Totoong Hesus!” Sang-ayon Siya sa katawagang ito kaya’t nagsimula ang aming bahay-sambahan na tawagin Siyang: ANG TOTOONG HESUS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: